امیر ثناجو| Amir Sanajou

فرازی از گات ها

هات 50 بند 5 - ای هستی بخش دانا و ای جلوه گاه راستی و پاکی با مهر و محبت به سوی سراینده سرودهای آسمانی یا پیغمبر خویش روی آرید و یاری و پشتیبانی خود را از او دریغ ندارید تا بتواند ما را به روشنایی ابدی و خوشبختی جاودانی رهنمون گردد.
Template Design:Dima Group