امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

عکاس: ؟؟

فرازی از گات ها

هات 32 بند 16 - به راستی آموزش واقعی و خردمندانه شخص پارسا بهتر از هر چیزی است. ای خداوند خرد و هستی بخش بزرگ ! تورا توانایی برهم زدن نقشه کسانی است که مرا به آزار تهدید می کنند. من کوشش می کنم نفرت و دشمنی هواخواهان دروغ را نسبت به پیروان و دل باختگان تو باز دارم.
Template Design:Dima Group