امیر ثناجو| Amir Sanajou

?گذرگاه رودخانه و چشمه سارها / رودخانه  قرانقو و  جبیند 

عکاس: ؟؟

 

 

فرازی از گات ها

هات 50 بند 8 - ای هستی بخش دانا با سرائیدن سرودهای موزون ( گات ها ) که از شور و شوق دلم بر می خیزد و با دست های بر افراشته به تو روی آورده ، خواستارم ای مزدا چون دوستداری با وفا و فروتن در پرتو راستی و پاکی و خرد شگفتی آفرین وهومن به تو نزدیک گردم.
Template Design:Dima Group