امیر ثناجو| Amir Sanajou

?گذرگاه رودخانه و چشمه سارها / رودخانه  قرانقو و  جبیند 

عکاس: ؟؟

 

 

فرازی از گات ها

هات 34 بند 4 - ای خداوند هستی بخش ما فروغ توانای تو را که در پرتو راستی فروزان است خواهانیم. آن شعله فروزانی که ابدی و نیرومند است و پیروان راستی را آشکارا رهنمون گشته و یاری می بخشد. ای خداوند خرد همین شعله فروزان است که پلیدی نهفته در نهاد بدخواهان را بیدرنگ آشکار می سازد.
Template Design:Dima Group