امیر ثناجو| Amir Sanajou

 عکاس: ؟؟

فرازی از گات ها

هات 30 بند 5 - از این دو گوهر همزاد ، هواخواه دروغ ، زشت کاری را برگزید ولی سپندمینو آنکه دارای گوهری پاک بوده و خود را با فروغ فناناپذیر دانش اراسته است راستی را برگزید. همچنین کسی که با ایمان کامل برای خشنودی خداوند جان و خرد کار نیک انجام دهد راستی را اختیار خواهد کرد.
Template Design:Dima Group