این بخش به منظور آشنایی پژوهشگران و علاقه مندان با آیین مَزدَیسنی (زرتشتی) به عنوان بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران ایجاد شده است و به صورت پیوسته بروزرسانی میشود.

 

برای ورود به هر یک از بحش های زیر، بر روی نشان و یا نام آن بخش کلیک نمایید

نوشتارها

نسک ها

نگاهی به آیین زرتشتی

 

نیایش ها

 

جشن ها، آداب و آیین ها

 

خرده اوستا

   

 

گات ها