امیر ثناجو| Amir Sanajou

فرازی از گات ها

هات 51 بند 16 - در پرتو نیروی معنوی انجمن برادران و سرودهای محبت که از آن منش پاک الهام گرفته است کی گشتاسب به آن (پاداش) دست یافت و در پرتو اشا از دانشی برخوردار شد که هستی بخش دانا و پاک مقرر فرمود، دانشی که ما را به سوی خوشبختی و رستگاری رهنمون گردد.
Template Design:Dima Group