امیر ثناجو| Amir Sanajou

دل در غارت گرفت، ترک عمارت گرفت

 تا چه خرابی کند، عشق چو معمار شد...

 

 

تصویر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

فرازی از گات ها

هات 46 بند 13 - کسی که اشو زرتشت اسپنتمان را خشنود ساخته و او را در انجام ماموریت یاری کند مردی درست کردار و نیک سیرت شناخته خواهد شد. هستی بخش دانا و یکتا به چنین شخصی بهترین زندگانی خواهد بخشید و پیرامون او از محبت و منش پاک سرشار خواهد شد. پروردگارا او را همگام با اشا و هواخواه قانون راستی خواهد شناخت.
Template Design:Dima Group