امیر ثناجو| Amir Sanajou

دل در غارت گرفت، ترک عمارت گرفت

 تا چه خرابی کند، عشق چو معمار شد...

 

 

تصویر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

فرازی از گات ها

هات 43 بند 2 - به راستی چنین کسی ( اشاره به کسی دارد که دیگران را خوشبخت سازد ) از بهترین بخشایش ایزدی برخوردار خواهد شد. کسی را که آرزوی روشن دلی است و برای رسیدن به آن تلاش می کند، ای مزدا در پرتو خرد مقدس و آگاه خویش به او روشنایی درون ارزانی دار. پروردگارا در پرتو اشا ( قانون ازلی راستی و پاکی ) ما را از حکمت و دانش که از بخشایش وهومن است برخوردار ساز تا طی زندگانی دراز از شادی و سرور بهره مند گردیم.
Template Design:Dima Group