در انتهای  یک روز کاری در یک پروژه جفاری باستانشناختی، هنگام گردش در کوه های آذربایجان، این منظره غافلگیرم کرد. .

 

غروب آفتاب، مشگین شهر، طبیعت زیبا