امیر ثناجو| Amir Sanajou

این صفحه در حال ساخت است !

فرازی از گات ها

هات 46 بند 18 - بهترین چیز را به کسی نوید می دهم که با جان و دل مرا در انجام ماموریتم یاری کند. در پرتو وهومن برای چنین شخصی بخشایش و محبت های خود را نثار می کنم. اما کسی که با من دشمنی ورزد با او دشمن خواهم بود. ای هستی بخش دانا در پرتو راستی و درستی مشیت تو را بر آورده خواهم ساخت زیرا خرد و اندیشه مرا به این راه راهنماید.
Template Design:Dima Group