امیر ثناجو| Amir Sanajou

عکس: مرتضی بهمرد

فرازی از گات ها

هات 33 بند 1 - هر کس در این جهان باید برابر آیین ازلی (اشا) یا راستی که بنیان زندگی را تشکیل می دهد رفتار کند زیرا رتو یا رهبر روحانی با کمال بی نظری و از روی وجدان نسبت به نیکان و بدان داوری خواهد کرد و کردار نیک و زشت آن ها را با دقت خواهد سنجید.
Template Design:Dima Group