اوشهین – پگاه

گاه اوشَهین

(هنگام سر زدن خورشید)  

 

خْشْنَئوتْرَ .   اَهورَه .ِ  مَزداو   اَشِم وُهو    (١)

فْرَوَرانِه . مَزْدَ یَسنو .   زَرَتوشْـتْریش . ویدَئِوُ . اَهورَ   تْـکَئِشوُ 

اوشَهی نائی . اَشَئونِ . اَشَهِ رَتْوِه – یَسنائیچَه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچَه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

بِرِجیایی . نْمانیائیچه . اَشَئونِه . اَشَهِ . رَتوه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

اوشَهینِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمَئیدِه  اوشام . سْریرِم . یَزَمَئیدِه

اَهورِم . مَزدام . اَشَئونِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده

وُهو . مَنو . یَزَمئیده  اَشِم . وَهیشتِم . یَزَمئیده

خْشَتْرِم . وَئیریم.یَزَمئیده  سْپِنْتام . وَنگوهیم . آرْمَئیتیم . یَزَمئیده

بِرِجیم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده  بِرِجَهِ . وَنگهِئوش . اَشَهِ .   بِرِجَهِ . دَئِنَیاو . وَنگهویاو . مازدَیَسنوئیش اَشم . وُهو (١)

 

Ušahin gāh

(at sunrise)

 

Xšnaoθra.Ahurahe.Mazdå   Ašemvohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo …

Ušahināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča 

Bere jyāi.nmāniā iča.ašaone.ašahe.raθve- Yasnāiča .vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Ušahinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Ušām.srirām.yazamaide 

Ahurem.Mazdām.ašaunem.ašahe.ratum. yazamaide 

 

Vohu.manu.yazamaide  Ašem.vahištem. yazamaide  Xšatrem.vairim.yazamaide Spentām.vanguhim.ārmaitim.yazamaide

Berejim.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide  Berejahe. vangheuš. ašahe. berejahe. daenayāw. vanghoy å .māzdayasnoiš  .

Ašem.vohu (1)

پگاه

(هنگام سر زدن خورشید)  

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام سپیده دم، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

برای اهل خانه آرزوی همه نیکی ها را دارم تا زندگی را جشن بگیرند و خشنود باشند. درود بر  سپیده دم روشن و زیبا. می پرستم اهورامزدا، سرچشمه ی پاکی و راستی را و گرامی می داریم بهمن، منش نیک و خرد جشن ساز را- اردیبهشت ، بهترین راستی و درستی را – شهریور،  شهریاری آبادکننده و خویشتن داری را- سپنتاآرمیتی نیک ، آرامش افزاینده ومهر و فروتنی را.

این نماز را که برای فراوانی و برکت خانه است ارج می گذاریم.

افزون باد راستی و درستی و گسترده باد دین بهی مزداپرستی.

 

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Ushahin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هاون – گاه بامدادی

گاه هـاوَن

(از سر زدن خورشید تا نیمروز)

 

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه . مَزداو   اَشِم وُهو    (١)

فْرَوَرانِه . مَزْدَ یَسنو . زَرَتوشْـتْریش . ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ

هاوَنِ اِ . اَشَئـونِ . اَشـَهِ . رَتـْوِه  – یَسنـائیـچه . وَهمائیچـه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَـس تـَه یـَه اِچـه 

ساوِنْـگهِ اِ . ویسیائیـچَه . اَشـَئونِ . اَشـَهِ . رَتـْوِه  – یَسنـائیچه . وَهمائیچه . خْشْـنَـئـوُ تـْرائـیـچه . فْـرَسـَس تـَه یـَه اِچه 

هاوَنـیم . اَشَـوَنـِم . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

هُـئورْوَتـاتـِم . اَشَـوَنـِم   . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

اَمِـرِتـاتـِم . اَشَـوَنـِم   . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

آهـوئیـریـم . فـْرَشْنـِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده.

آهوئیریم . تْکَئِشِم . اَشَـوَنـِم  . اَشَـهِ . رَتـوم . یَزَمئیده 

اشم . وهو . (١)

 

Hāvan gāh

(from rise to noon)

 

Xšnaoθra . Ahurahe . Mazdāo Ašem vohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo.Ahura-tkaešo. .

Hāvane e.aša one . ašahe . raθve – Yasnāiča . vahmāiča. xšnaoθrā iča . fra sasta ya eča 

Sāvenghe e . visyāiča . aša one . ašahe . raθve – Yasnāiča . vahmāiča . xšnaoθrā iča . fra sasta ya eča 

Hāvanim.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Haurvatātem . ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide  …

Ameretātem.ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide  …

Āhuirim . frašnem . ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide 

Āhuirim . tkaešem . ašavanem . ašahe . ratum . yazamaide 

Sāvangheem . visimča . ashavanem . ashahe. ratum . yazamaide  Ashem . vohu . (1)

 

گاه بامدادی

(از سر زدن خورشید تا نیمروز)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزدا پرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام پیش از نیمروز، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  به همه  روستاییانی که در راه اشویی پیشگام بوده،  برای آبادانی جایگاه زندگی خویش می کوشند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

گرامی می دارم  بامداد پاک  را، و خرداد امرداد، شادباشی دیرپا را.

می ستایم کیش اهورایی و آیین راستی را.

 

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Haavan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رپیتوین- گاه نیمروزی

گاه رَپیتـویـن

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه. مَزداو   اَشِم وُهو    (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ

رَپیت وینائی . اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یَه اِچه 

فْرادَت . فْشَوِه . زَنتومائیچه -    اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

رَپیتْوینِم . اَشَوَنِم . اَشَه . رَتوم . یَزَمئیده

اَهونَوَئیتیم .گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اوشْتَوَئیتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

سْپِنتامَئینیوم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

وُهو خْشَترام . گاتام . اَشَئونیم اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

وَهیشتو ایشتیم . گاتام . اَشَئونیم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اشم . وهو . (١)

Rapitvin gāh

(from noon to 3 P.M. )

 

Xšnaoθra.Ahurahe.Mazdå Ašem vohu

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo…

Rapitvināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Frādat.fšave.zantumāiča-ašaone .ašahe .raθveYasnāiča .vahmāiča. xšnaoθrāiča. frasasta ya eča

Rapitvinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaid.

Ahunavaitim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide

Uštavaitim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide

Spenta mainyum.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide 

Vohu xšatrām.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide 

Vahištu ištim.Gātām.ašaunim.ašahe.ratum. yazamaide…

Ašem . vohu . (1)

گاه نیمروزی

(از نیمروز تا سه تَسو (ساعت) از نیمروز گذشته)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم .

به هنگام رپیتوین، ، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود به همه مردم شهر و شهردار نیک و مردم نوازی که در راه اشویی پیشگام بوده،   برای آبادانی جایگاه زندگی خویش می کوشند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

این نماز نیمروز، نماز راستی و درستی را بزرگ می داریم.

در این نماز بزرگ می داریم گاتاهای پاک را  اهنود، اشتود ، سپنتمد، وهوخشتر    و  وهیشتوایشت را

 

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Rapitwin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ازیرین – گاه پسین

گاه اُزیـریـن

(از سه تسو پس از نیمروز تا فروشدن خورشید)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَهِ. مَزداو   اَشِم وُهو    (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهورَ. تْـکَئِشوُ

اوزَئی رینائی . اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

فْرادَت . ویرائی . دَخیومائیچه .  اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

اوزَئیرینِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

سْتـْرِاوش چه. مااُنْـگْـهِم چه . هْـوَرِچَه . رَئوچاو . یَزمئیده 

اَفْرَسَـنْگْـهام چَه . خواتْرِم چَه . یزمئیده 

یا . نَرْش . سادْرَ . دْرِگْـوَتوُ 

اشم . وهو . (١)

Uzirin gāh

(from 3 P.M. to dusk)

 

Xšnaoθra.Ahurahe.Mazdå Ašemvohu

 

Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo 

 

Uzai rināi.ašaone.ašahe.raθve-Yasnāiča. vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča 

 

Frādat.virāi.daxyumā iča.ašaone.ašahe.raθve -Yasnāiča.vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

 

Uzairinem.ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Streuš ča.månghem ča.hvare ča.raočå. yazamaide 

 

Afrasanghām ča.xvātrem.yazamaide 

Yā.narš.sādra.dregvato 

Ašem . vohu . (1)

گاه پسین

(از سه تسو پس از نیمروز تا فروشدن خورشید)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام ازیرین، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  به همه مردم کشور و شهریار نیک و دادگستر و مردم دوستی که در راه  آبادانی کشور تلاش نموده و در راه اشویی پیشگام هستند و خود را برای پرستاری از زندگانی  آماده می گردانند تا به خشنودی برسند.

گرامی می داریم این نماز پس از نیمروز، نماز راستی و درستی را. می ستایم روشناییهای ستارگان و ماه و خورشید را، دانشی را که آرامش و آسایش می آورد  و دادگرانی را که درد و  دروغ را از میان برمی دارند.

 

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی 

Ozirin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ائیوی سروترم – گاه شبانه

گاه اَئیـوی سـْروتـْرِم

(از فرو رفتن خورشید تا نیم شب)

خْشْنَئوتْرَ. اَهورَه. مَزداو   اَشِم وُهو    (١)

فْرَوَرانِه.مَزْدَ یَسْنو. زَرَتوشْـتْریش.ویدَئِوُ. اَهور-َ تْـکَئِشوُ

اَئیوی سْروترِمائی . اَئیبی گَیائی. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

فرادَت . ویسپام . هوجیائی تِه اِ . زَرَتوشْتْرُ تِه مائیچه. اَشَئونِ . اَشَهِ . رَتْوِه  – یَسنائیچه . وَهمائیچه . خْشْنَئوُ ترائیچه . فْرَسَس تَه یِه اِچه 

اَئیوی سْروتْریمِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اَئیبی گائیم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

تْوام . آتْرِم . اَهورَهِ . مَزداو . پوتْرِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

فْرادَت . ویسپام . هوجیائیتیم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده.

زَرَتوشْـتْـرِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

مانْـتْـرِم . سْـپِـنْـتِم . اَشَوَنِم . اَشَهِ . رَتوم . یَزَمئیده 

اشم . وهو . (١)

Aiwi-sruθrem gāh

(from dusk to midnight)

 

Xšnaoθra.Ahurahe.Mazdå Ašemvohu  Fravarāne.Mazdayasno.Zaraθuštriš.vidaevo. Ahura-tkaešo 

Aiwi sruθremāi.aibi gayāi-ašaone.ašahe.raθve – Yasnāiča.vahmāiča.xšnaoθrā iča.frasasta yaeča

Frādat.vispām.hujyāi te e.Zara θ uštro temā iča.ašaone.ašahe.ra θ ve-Yasnāiča. vahmāiča. xšnao θ rā iča.frasasta yaeča 

Aivisru θ rimem.ašavanem.ašahe.ratum. yazamaide …  Aibigāim. ašavanem. ašahe. ratum. yazamaide 

Tvām.ātrem.Ahurahe.Mazdāw.puθrem. ašavanem.ašahe.ratum.yazamaide

Frādat.vispām.hujyāitim.ašavanem.ašahe. ratum.yazamaide

Zaraθuštrem.ašavanem.ašahe.ratum. yazamaide

Mānθrem.spentem.ašavanem.ašahe.ratum. yazamaide Ašem . vohu . (1)

گاه شبانه

(از فرو رفتن خورشید تا نیم شب)

به خشنودی اهورامزدا.

برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورامزدا باور داشته باشم.

به هنگام ائیوی سروترم، ، نماز و نیایشم را از روی اشویی (پاکی درون و برون) به جا می آورم و با خشنودی زندگی را ارج گذاشته آن را جشن می گیرم.

درود  بر  همه نیکان و وهان جهان و پیشوای دینی نیک و پارسا یی که در راه اشویی پیشگام باشند. همه شادمانی های زندگانی برای آنا ن باد تااز زندگی پرستاری کرده و  به خشنودی برسند.

گرامی می داریم این نماز پاک شب، نماز راستی و درستی را . گرامی می داریم شادمانی های زندگی را.

ارج می گذاریم تر، ای آتش، ای پرتو اهورامزداو سپاس داریم همه خوبی های زندگی را. می ستاییم اشو زرتشت و مانتراهای پاک او را.

 

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

Aiwi srutrem

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

دیدگاه‌ها  

+1 #1 رحمانی 1402-01-08 11:59
بسیار زیباست و آمورنده برای گمشدگان امروز
نقل قول کردن

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت