امیر ثناجو| Amir Sanajou


عکس: سجاد عبدی

فرازی از گات ها

هات 46 بند 14 - ای زرتشت ، کیست دوست درست کردار تو که هواخواه راستی است؟ چه کسی برای گسترش و نیکنامی انجمن برادری (مغ) کوشش خواهد کرد؟ این شخص همانا گشتاسب کیانی شاهنشاه دلیر است. ای هستی بخش دانا من پیام آسمانی تو را به مردم خواهم آموخت تا شایسته ی بارگاه تو گردیده و در سرای تو (فردوس) جای گزینند.
Template Design:Dima Group