یکی از شاهکارهای معماری شهر بناب، مسجد اسماعیل بیگ است. این مسجد که بدون کتیبه و از لحاظ معماری قابل مقایسه با مسجد اشرف اوغلي در بی شهری تورکيه مربوط به دوره سلجوقی است
سرستونها، سقف مسجد همچون مسجد اشرف اوغلي تماما چوبی بوده به طوری که نوع تزئینات سرستونها و سقف مسجد بسیار شبیه یکدیگر هستند. از لحاظ زیبایی شناختی و معماری مسجد اسماعیل بیگ بناب شاهکار مساجد چوبی شهرستان است به طوری که در دوره صفویه سرستونها و سقف مسجد و پلان این مسجد در جهت ساختن چهلستون اصفهان توسط شاهان صفوي مورد استفاده قرار گرفته است.
Ismail Beiq Mosque Bonab
It is located in Bahshti Street. Ismail Beiq established it but there is no evidence about him. The materials are brick, stone, mud, wood, limestone, and plaster.   Shabestan has 8 pillars decorated with moqarnas.  
عکس: حسن کاظم نژند

جستجو در سایت