شرن چا ا قند پنر سوغات دلچسب مراغه با قدمت بش از ۱۵۰ سال، لذت طعم شرن سفر را به گردشگران م چشاند.
سوغات مراغه، همانند آثار زبا و تارخ ان شهر نظر گردشگران بسار را به خود جلب م كند كه در مان سوغات و صناع دست، شرن چا (قندپنر) شهرت خاص دارد.
اگر كس ك بار ان شرن را همراه با چا مل كرده باشد، طعم فوق العاده آن را فراموش نخواهد كرد و شاد انگزه ا برا سفر دوباره به مراغه در و اجاد شود.
ان سوغات كه در بن مردم و بسار از مسافران و مهمانان مراغه شناخته شده است، در كنار سار سوغات ها از جمله صابون، باسلوق، سجوق و خشكبار به همراه مسافران نوروز به مناطق مختلف كشور سوغات برده م شود.
شرن چا كه در بن برخ از خانواده ها اران بجا قند مورد استفاده قرار م گرد دارا نام ها محل آب نبات، نقل و قند پنر مخصوص چا است.

جستجو در سایت