نمایی از ستون های چوبی مسجد قرمز بناب
?عکس: مهرداد صدق روحی

جستجو در سایت