نیایش تندرستی

اورمزد پناه باد . دیر زیوشنی شاد باد . یتا اهو وئیریو (١)

تندرستی دیرزیوشنی اواید خره ننگهد اشویه دار.

آفریدگار مِینوان و گیتیان و امشاسْپندان، مْیَزد روشن هَما برساد .

این دودمان شاد باد . آفرین باد همه ی اندر کسان را . زرتشتی دین شاد باد .

ایدون باد . خواهان باد . اورمزد خدا را . همه ی انجمن را . دین زراتشتی را . همه ی بهدینان را .

تندرستی نیکنامی، تندرستی زندگانی، تندرستی فراخ روزی، تندرستی شادی و رامِشنی، تندرستی تن ……

با …… زندگانی دراز باد.

دیر بِدار . شاد بدار . تندرست بدار . ایدون بدار . برسر ارزانیان بدار . سالهای بسیار . روزهای بیشمار . جاوید و پاینده بدار . سد هزاران هزار آفرین باد . سال خجسته باد . روز فرخ باد . ماه فرخنده باد . چندین سال، چندین روز، چندین ماه، بسیار سال ارزانی دار.

یزشن و نیایش، رادی و زور و برشنَه اشوئی دار . اور هما کار و کرفه ها تندرستی باد، رادی باد، نیکی باد، خوبی باد، ایدون باد، ایدون ترج باد.

په اورمزد و امشاسپندان کامه باد.

اشونه . اشم وهو (١)

--------------------------------------------

بشنوید با صدای موبد کامران جمشیدی

tandorosti

برگرفته از

http://mobedjamshidi.com

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت