امیر ثناجو| Amir Sanajou

تواناترین کس آن است که با هوا وهوس خود جنگیده واین پنج عیب را از خود دور دارد: آز و خشم و هوس و ننگ و ناسپاسی ( مینوخرد باب 41 پرسش 40 بند 9-11).

گوهرِ نیک و منشِ پاک و خصلت هر کس، آنگاه ظاهر شود که چون خواهش های نفسانی و هوا و هوس و خشم و غضب او را به هیجان آورد، بتواند با صفاتِ نیک و ارادۀ قوی، خود را نگهدارد (مینو خرد پرسش 15بند 24-20).

ای سروش، ای فرشتۀ اطاعت و بردباری، مـا را پناه ده، تا در مقابلِ حملاتِ دیوِ خشــم و کین اســتوار مانیم (سروش یشت سرشب یسنا 57بند24).

سحر گاهان خروس بانگ زده گوید: ای مردم، برخیزید وبــهترین راسـتی و درستی را بستایید، نمازِ "اشم و هـو"را بجای آورید و دیو کاهلی را از خود دور سازید، آن دیو که می خواهد شما را به خواب فرو برد (وندیداد18بند15).

من همواره با دیو سســتی وتنــبلی ســتیزه خواهم کرد، زیرا بیــکاری وکاهلــی ما را نزار و رنــجور می سازد(وندیداد 11 بند 9).

ای زرتشتی، دست و پا و هوش وخردِ خود را برای انجامِ وظایف خود نسبت به دیگران مهیا دار و از هر کارِ بیجا وبی هنگام خود داری کن وهمواره در انجامِ کارِ نیک ودستگیری بیچارگان وبینوایــان استوار باش (ویسپرد 15بند1).

از آنــجایی که در جـهانِ مــادی " شــهریــور"  نمــایــندۀ قــدرت ونـــیرومــندی اســت، در اوســتا می فرماید:"داد و آیینِ شــهریــور، نیرومـــتندی  و آزادیِ  کار و پیشــه است ، پس در راه ســروری  و توانــگری بــکوشــید و شـــهریاران و سـرورانِ نیــک و دادگـــر را، فـرمـان برید وگـرامی دارید.از درســت کاری خواسته اندوزید. کار و پیشۀ نیک و سودمند فراگیرید. از گدایی و بیکاری دوری کنید. برخواستۀ(مال، دارایی) دیگران دســت مــیازید و رشــک مبرید. ابزار جنـگی و کشــاورزی و زریــنه و سیمینه و مسینه و برنجینه را پیوسته پاک نگهدارید تا زنگ نزند و به کار آ ید.

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

فرازی از گات ها

هات 50 بند 7 - ای پاسدار آزادی و ای سزاوار ستایش ای هستی بخش دانا و توانا با نماز و نیایش به درگاه تو راه خواهم یافت و در پرتو راستی و منش پاک به تو خواهم پیوست. پروردگارا مرا رهبری فرما و در کارها یاور و پشتیبانم باش.
Template Design:Dima Group