تواناترین کس آن است که با هوا وهوس خود جنگیده واین پنج عیب را از خود دور دارد: آز و خشم و هوس و ننگ و ناسپاسی ( مینوخرد باب 41 پرسش 40 بند 9-11) .

گوهرِ نیک و منشِ پاک و خصلت هر کس، آنگاه ظاهر شود که چون خواهش های نفسانی و هوا و هوس و خشم و غضب او را به هیجان آورد، بتواند با صفاتِ نیک و ارادۀ قوی، خود را نگهدارد (مینو خرد پرسش 15بند 24-20) .

ای سروش، ای فرشتۀ اطاعت و بردباری، مـا را پناه ده، تا در مقابلِ حملاتِ دیوِ خشــم و کین اســتوار مانیم (سروش یشت سرشب یسنا 57بند24) .

سحر گاهان خروس بانگ زده گوید: ای مردم، برخیزید وبــهترین راسـتی و درستی را بستایید، نمازِ "اشم و هـو"را بجای آورید و دیو کاهلی را از خود دور سازید، آن دیو که می خواهد شما را به خواب فرو برد (وندیداد18بند15) .

من همواره با دیو سســتی وتنــبلی ســتیزه خواهم کرد، زیرا بیــکاری وکاهلــی ما را نزار و رنــجور می سازد(وندیداد 11 بند 9) .

ای زرتشتی، دست و پا و هوش وخردِ خود را برای انجامِ وظایف خود نسبت به دیگران مهیا دار و از هر کارِ بیجا وبی هنگام خود داری کن وهمواره در انجامِ کارِ نیک ودستگیری بیچارگان وبینوایــان استوار باش (ویسپرد 15بند1) .

از آنــجایی که در جـهانِ مــادی " شــهریــور"   نمــایــندۀ قــدرت ونـــیرومــندی اســت، در اوســتا می فرماید: "داد و آیینِ شــهریــور، نیرومـــتندی  و آزادیِ  کار و پیشــه است ، پس در راه ســروری  و توانــگری بــکوشــید و شـــهریاران و سـرورانِ نیــک و دادگـــر را، فـرمـان برید وگـرامی دارید.از درســت کاری خواسته اندوزید. کار و پیشۀ نیک و سودمند فراگیرید. از گدایی و بیکاری دوری کنید. برخواستۀ(مال، دارایی) دیگران دســت مــیازید و رشــک مبرید. ابزار جنـگی و کشــاورزی و زریــنه و سیمینه و مسینه و برنجینه را پیوسته پاک نگهدارید تا زنگ نزند و به کار آ ید.

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

دیدگاه‌ها  

0 #3 معراج 1401-11-24 15:52
درود
احسنت مطب واقعا خوبی بود
سپاسگزارم از سایت خوب شما
نقل قول کردن
+1 #2 سپیده 1401-11-17 21:23
واقعاکه حق است درود خدا براو
نقل قول کردن
+1 #1 رضا 1401-08-22 17:16
سلام
به به...
نقل قول کردن

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت