چند سال پیش این خبر را در ضمیمه روزنامه اطلاعات خواندم و بریده ی این بخش را تا  به امروز نگه داشته ام…