امیر ثناجو| Amir Sanajou

اینک از برای کسانی که خواستار شنیدن اند سخن میدارم . بیش از همه، بر مردمانِ دانا است که این سخــنانی که با راستـی همراه است و سبب رسیدن به سرای درخشان فردوس خواهد شد گوش داده به خاطر خود بســپرند.

به سخــنانم گوش فرا دهید و با اندیشـۀ روشن به آن بنگرید و میان دروغ و راسـتی را خود تمــیز دهید و پیش از اینکه" روز واپسین" فرا رسد هرکس به شخصه دین خود را اختیار کند، بشـود که سرانـجام کامــروا گردید. ما خواستاریم مانند کسانی به سر بریم که مردم را به سوی راستی رهنمایند. بـشود که "مزدا" و فرشتگانش به سوی ما آیند و به ماراسـتی و یاریِ خویش بخشـند، تا اندیشۀ همه به آنجایی که سرچشمه داناییست پی برد. ای مردم، اگر از حکم ازلی که" مزدا" برقرار داشته، برخوردار گشتــید و از خوشی هر دو جهان وا ز بهره و سودِ" راسـتی خواهان" آ گـاه شدید آنگاه به راهی می رفتــید، که در آینده، روزگارتان همیشه خوش خواهد بود(یسنای 30)

نظر به فرمان" اهورامزدا" اینک ای مردم، شما را ازکلامی خبر دهم که شنیدنِ آن برای کسانی که گوش به حکمِ  دروغ  داده  ناگوار و برای کسانی که از روی خلوص نیت به مزدا ایمان آ ورده و راه راسـت را برگزیده اند دلپذیر خواهد بود. چون بهترین راهی که باید برگزید به نظرتان نیامد پس خود من به سوی شما آمدم تا به شـما بیامـوزم چگونه باید برابر آیـین مقـدس زندگی کرد، کدام یـک از این دو بزرگتر است، کسی که دانا و پیرو راستی است  یا آ ن نادانی که به دروغ گرویده، پس هر دانایـی باید دیگران را از دانشِ خود آ گاه سازد، چه بیش از ین نشاید نادان سرگشته بماند.

هیچیک ازشما نباید به سخنان و حکمِ دروغ پرست گوش دهد زیرا که اوخان و مان و شـهر و ده را دچار احتیاح و فساد می سازد پس به هر وسیله ای که باشد او را از خود برانید.به آن کسی باید گوش داد که از راستی برخوردار است،به آن دانایی که درمان بخش زندگیست. اهـورامـزدا تمام قدرت خویش را به آن کسی بخشد که در اندیشه و گفتار و کردار دوست او باشد و پشتیبان راستی باشد(یسنا31).

برای رسیدن به آمرزش اهورا باید همۀ شما پیشوایان و بزرگان وکشاورزان و شما نیزای" دیوپرستان" آنچه من می آموزم پیروی کنید. ما می خواهیم مانند گماشتگان خدا، کسانی را که دشمـن شمـا هسـتند دور سازیم. این دشمنان کسانی هستند که به نابود کردن زندگانیِ مردمان کوشند و زنان و مردان را از پیروی راستی باز دارند(یسنا32).

کسی که به ضد" دروغ پرست" با زبان یا با فکر و یا با دست ها ستیزگی کند یا آنکه یکی از پیروانش را به دیـن نیـک درآورد، چنین کسی خشـنودی مــزدا اهـورا را فراهم می کند. کسی که دوستار راسـتی را خـرم سـازد، خـواه از پیشـوایان یا بزرگان یا کشاورزان باشـد و یا کسـی که با غیرت از سـتوران پرستاری کند، چنین کسی در پایان در بوستان فردوس به سر خواهد برد .

منـــم آن پیــشوایی که چون راه درسـت وراسـت را بیاموختم می خواهـم همه را تعلیم دهـم تا از آن کشـاورزی وپیشـه به کار افــتد.

ای مــــزدا تــمام  خوشــی های زندگی که در دست توست به ما اَرزانی دار تا به دسـتیاری آن بتوانـیم زندگانی مردم را در هر دوجهان خوش وخرم سازیم (یسنا33).

ای کسانی که از نزدیک و دور برای آگـاه شدن آمـده اید، به سـخنانم گـوش فـرا دهـید و همـه تان آن را به خاطر بسپارید، چه " مــزدا" در تجلّی است ،مبادا که آموزگار بدخواه و طرفدارِ دروغ با زبانِ خویــش شمارا بفریبد و زندگانی جهان دیگرِ شتما را تـباه سـازد. مـن می خـواهــم سخــن بدارم از آن دو گوهری که در آغاز زندگانی بوده اند. یـکی نیـکی و دیگری بـدی و یکی از ین دو به دیگری گفت که هرگز فکر و تعلیم و خرد و آرزو و گفتار و کردار و روح ما با هم یگانه و یکسان نخواهد بود.

من می خواهم سخن بدارم ازآنچه مزدا اهورای دانا مرا از آن آگاه فرمود. کسانی که در میان شما به آنچه می گویم دل ندهند، در پایان پشیمان گشته افسوس خواهند خورد. من می خواهم سخـن بدارم از مزدا اهورا، کسی که از همه بزرگتر است و خیر خواه مخلوقات است به وسیله خـرد مقدس خود ســتایش کسـانی که وی را می سـتایــند می شـنود و پاداش می دهــد. در دســت اوست ســود و زیــان و همیشه روانِ "راستی پرستان" از خوشی بر خوردار و روانِ "دروغ پرستان" گرفتار رنج وشکنجه خواهد بود(یسنا 45).

بشــــود که درین دودمـان وشهـر و کشـور پیوسـته راســتی بردروغ چیره گردد.(یسنا6 بند 5)

 

برگرفته از کتاب زرتشت و آموزه های او نوشته روانشاد موبد رستم شهزادی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 50 بند 9 - ای خداوند خرد و جلوه گاه راستی و درستی ، در پرتو کارهایی که از خرد و نیک منشی سرچشمه گرفته است و با سرودهای مقدس ستایش کنان به سوی تو بازخواهم گشت. پروردگارا با آگاهی از سرنوشت خویش و با شوق بسیار ارزومندم تا از دانش و فرزانگی الهی برخوردار گردم.
Template Design:Dima Group