آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .

زمان

سه شنبه, ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱
سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰