اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو پدید می آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز نابود می گردد .

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢﺯﺑﺎﻧﺎﻧﻤﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﻤﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺭﯾﮏﺍﻧﺪﯾﺶ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩﺍﺳﺖ ، ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯾﺘﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥﮔﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻓﻐﺎﻥﮔﺮﺍﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﺳﯿﻊﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ ! ﻣﮕﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﯾﺪ؟ ! ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺁﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ ! ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ! ﻣﮕﺮ ﺍﻭ ﻫﻤﺸﻬﺮﯼ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
_______________
" ﺩﮐﺘﺮ ﺻﻔﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ "
ﺍﯾﺮﺍﻥﺷﻨﺎﺱ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻟﻤﺎﺗﯽ ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺏ پاﺭﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

مطالب مرتبط:

سه شنبه, ۱۱ می ۲۰۲۱
سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰