روان رنجور ، در طبیعت سبز دوباره پیوند خواهد زد و به زندگی خویش ادامه خواهد داد .

یک روز می‌رسد که ما هم خوب می‌شویم
در چشم خلق خویشتن محبوب می‌شویم
صد جام دل شکسته‌ایم با لعل حرف خود
باری گمان که بعد از این مطلوب می‌شویم
گاهی به پای عجز خود صد سر نهاده‌ایم
گه در فراز بی‌خودی مجذوب می‌شویم
گاهی پریده یک نفس تا قله ی غرور
گه پیش پای زندگی چون توپ می‌شویم
در باغ شوق رسته چون گلبرگ آرزو
در کوچۀ خیال خود یعقوب می‌شویم
یک روز می‌رسد که ما افسوس می‌خوریم
بالای مرگ آرزو صد چوب می‌شویم

 نورعلی نورزاد

زمان

سه شنبه, ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱
سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰