پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .
یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰