آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود .
جمعه, ۱۸ جون ۲۰۲۱
جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰