از رسم های پيشواز نوروز، «تَکَم گردانی» است «تکم» یا به عبارتی «تکه taka» در زبان ترکی به معنی بُز نَر بالغ است كه پيشرو گله گوسفندان بوده و «م» ضمير ملکی متصل به آن است كه در مجموع معنی «تكه‌ی من» را می‌دهد.
🔹به کسی که تکم ها را می گرداند و به همراه آن شعر می خواند تکم چی می گویند. تکم چی ها به طور نمادین بزی را از جنس پارچه يا قطعات چوبی ساخته و پوست بزغاله ای سياه رنگ را هم بر روی آن کشیده و دو شاخ نیز بر سرش تعبیه می کردند و پارچه ای سرخ رنگ نيز بر روی كمر آن می انداختند. از زير شكم دسته ای چوبی بر آن تعبيه كرده و آن را از سوراخ تخته مستطيل شكل عبور داده و در نتیجه، امکان حرکت و رقصاندن آن برای تکم چی میسر می شد.
🔹 تکم چی به اتفاق همراه خود (توربا چَكن/ توبره کش) وارد روستا شده و روستايیان و بچه ها دنبال آن ها به راه می افتادند و به اتفاق کوچه به کوچه روستا را می گشتند.
🔹تکم چی ها با خواندن اشعار به نوبت مقابل منازل می‌ایستادند و کدبانوی منزل طبق رسم معمول مقداری قند، چای، بلغور، نان، روغن یا مبلغی پول و. . . به آنها می دادند.

 

سایر جاذبه های پیشنهادی: