دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .
یکشنبه, ۲۵ جولای ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰