آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

تبریز در دوره قاجار

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید