آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

  تازه ترین یادداشت ها  

 

  تازه ترین فوتوگراف ها 

 

  تازه ترین ها از سمرقند و بخارا 

 

 

 

  ارد بزرگ:

     فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، بی تردید یکی از بزرگترین اندیشمندان زمان حاضر جهان و تاریخ ایرانزمین است.سخنان او بر دو ستون «آزادی» و «انسانیت» استوار بوده و با وجود داشتن دشمنان بسیار، هیچگاه در مقام پاسخگویی به آنها بر نیامده است و تنها در کتاب سرخ جمله ایی کوتاه در این مورد دارد : پاکترین هم که باشی دشمنان بسیار خواهی داشت.

با سخنان این مرد ماندگار بیشتر آشنا شوید. ادامه مطلب