پزمان روی تو بودم اندر بهار پار 
تو نآمدی به یاد تو آزرده شد دلم 
خاک مرا ز مهر تو بنیاد کرده اند 
از سوز بی بقای تو عمریست غافلم 
امید من از خانه خود می شود برون 
روزی که درد و داغها از سینه ها گذشت 
چندین بهار در گذشت ای وای صد دریغ 
عمرم به سوز و حسرت تو بی وفا گذشت 
من می روم ز دامن شبرنگ زندگی 
فریاد تو به گوش من از دوری های دور
مهر خموشی بر لب و سوزت به سینه ام 
نالان ز کرده ها و پشیمانم از غرور 
صدبرگ راز های من در کشته های عمر 
نشکفته از خزان دلم ماند از نمو
با یاد واپسین تو و آه و حسرتت 
خاموش گشت هر دو دبار ترانگی 

ملکه عوض اوا 

ЁДИ ВОПАСИН!

Пазмони руи ту будам андар бахори пор, 
Ту н-омади ба ёди ту озурда шуд дилам. 
Хоки маро зи мехри ту бунёд кардаанд, 
Аз сузи бебакои ту умрест гофилам.
Умеди ман аз хонаи худ мешавад бурун, 
Рузе ки дарду догхо аз синахо гузашт. 
Чандин бахор даргузашт, э вой сад дарег, 
Умрам ба сузу хасрати ту бевафо гузашт.
Ман меравам зи домани шабранги зиндаги, Фарёди ту ба гуши ман аз дурихои дур. 
Мухри хамуши бар лабу сузат ба синаам, 
Нолон зи кардахову пушаймонам аз гурур.
Садбарги розхои ман дар киштахои умр, Нашкуфта аз хазони дилам монд аз нуму. 
Бо ёди вопасини туву оху хасратат, 
Хомуш гашт харду дабори ...таронагу
 
 
  

 

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید