دریغ رودها، بی چشمه ساران تو می خشکند،
دریغ چشمه ها، بی برف و باران تو می خشکند.

دریغ رازها و نازهای دلبرو بیدل،
که راز و نازهاشان در دل و جان تو می خشکند.

ز سوز سینه ها امروز بوی نفت می روید،
دریغ ریشه ها، دور از خیابان تو می خشکند.

ز وضع آسمان ما را هواسنجان خبر کردند:
چو چشم چشمه ها خشکید، چشمان تو می خشکند.

به گوشت از زبان برگ نام مرگ می آید،
دریغا، ای نهال عشق، دستان تو می خشکند.

برون خانه ات هر شبنمی باغی به بر دارد،
درون خانه ات گلهای گلدان تو می خشکند.

شررهای نهان در چوب گوگرد تری، ای چشم،
چو آتشهای سبزی در زمستان تو می خشکند.

دریغ نالۀ شبها، دریغ آتش و تبها،
دریغ کام و لبها، در نیستان تو می خشکند.

همه بود و نبود من، دوام من، تمام من،
جوانی ام، همه خمع و پریشان تو می خشکند.

اسکندر رحمان

***

ТАМОМИ МАН…

Дареғи рӯдҳо, бе чашмасорони ту мехушканд,
Дареғи чашмаҳо, бе барфу борони ту мехушканд.

Дареғи нозҳову розҳои дилбару бедил,
Ки розу нозҳошон дар дилу ҷони ту мехушканд.

Зи сӯзи синаҳо имрӯз бӯйи нафт мерӯяд,
Дареғи решаҳо, дур аз хиёбони ту мехушканд.

Зи вазъи осмон моро ҳавосанҷон хабар карданд:
Чу чашми чашмаҳо хушкид, чашмони ту мехушканд.

Ба гӯшат аз забони барг номи марг меояд,
Дареғо, эй ниҳоли ишқ, дастони ту мехушканд.

Буруни хонаат ҳар шабнаме боғе ба бар дорад,
Даруни хонаат гулҳои гулдони ту мехушканд.

Шарарҳои ниҳон дар чӯби гӯгирди таре, эй чашм,
Чу оташҳои сабзе дар зимистони ту мехушканд.

Дареғи нолаи шабҳо, дареғи оташу табҳо,
Дареғи кому лабҳо, дар найистони ту мехушканд.

Ҳама буду набуди ман, давоми ман, тамоми ман,
Ҷавониям, ҳама ҷамъу парешони ту мехушканд.

Искандари Раҳмон
 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید