آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

cialis en ligne

 

 

 

چو کوه های پامیر غرورم بلند
زبانم گوارا و برتر ز قند
دلیری ز شاهنامه خوانی کنم 
منم آریایی و عارم دو چند

رعنا زایردخت

***

ЧУ куххои Помир гурурам баланд,
Забонам гуворову бартар зи канд.
Далери зи Шохномахони кунам,
Манам ориёиву орам дучанд .
 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید