شعری که موجب خشم شیخهاي عرب خليج فارس شد.

مومن قناعت
وی کسی است که در دهه‌ی هشتاد ترسایی، هنگام سفرش در هیأت کمیته‌ی صلح شوروی به یکی از کشورهای خلیج فارس در پاسخ به درخواستِ یکی از فرمانرویان عرب برای خوانش شعر فوری، شعری سرود که با خلیج فارس آغاز می‌شود و در آن نشست به خواندن گرفت. این دلیری سراینده‌ی پارسی‌گوی شوروی پیشین، خاطر امیران عرب را تلخ کرد و تا فرجام نشست، سایه‌ی سکوت بر جوّ آن نشست حاکم بود.

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی
ابر از شیراز می‌آید چو سیم فارسی

می‌رسد از کشتی بشکسته شعر بی‌شکست
شعر هم بشکست با پندِ قدیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک‌شبی از بوی نفت
رفت با عطر کفن، عطر و شمیم فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید