آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

ﺍﮔﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺎ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﻢ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ ﮔﺮﺩﺩ     
ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭ ﮔﺮﺩﺩ 
ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺒﭽﺮﺍﻍ ﺍﻧﺪﺭ ﺩﻝ ﺷﺐ ﻫﺎ 
ﻋﺬﺍﺭ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺭﺕ ﻫﻤﭽﻮ ﺍﺧﺘﺮ ﭘﺮ ﺷﺮﺭ ﮔﺮﺩﺩ 
ﻫﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻟﺒُﻦ ﺑﺎﻍ ﺍِﺭﻡ ﻫﺮﺩﻡ 
ﻧﻬﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ ﺛﻤﺮ ﮔﺮﺩﺩ 
ﻫﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯿﻨﻢ ﻣﺜﺎﻝ ﻻﻟﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﺍﻥ 
ﺗﺒﺴﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺷﮑﺮ ﮔﺮﺩﺩ 
ﺩﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺟﺎﻧﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ 
ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﮔﺮ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﻪ ﺭﺍ ﺳﯿﻢ ﻭ ﺯﺭ ﮔﺮﺩﺩ 

ﺍﻋﻼ ﻋﻤﺮﺯﺍﺩ


 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید