ﺑﻮﯼ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
ﺧﻨﺪﻩﯼ ﭼﻤﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

ﻣﻮﺝ ﻭﺍﮊﻩ ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ، ﻣﻮﺝ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﻟﺤﻦ تن تَ تن ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

ﺭﻭﺡ ﺑﯿﺪﻝ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ، ﺭﻭﺡ ﺷﻤﺲ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺍﺯ ﻧﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺷﻌﺮﺵ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺯ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ،
ﺗﺎﺯﻩ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺩﺭ ﺍﻭ ﮔﺮﺩﺍﻥ، ﺗﺨﺖ ﺧﺴﺮﻭﺍﻥ ﺑﺮﺟﺎ
ﺷﻮﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

ﺣﺮﻑ ﻗﻠﺐ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮ
ﺳﺒﮏ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

ﺩﺭ ﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺨﻠﺼﺎﻥ ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻧﮑﻬﺖِ خجن (د) ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

ﺑﺎ ارادت ﻭ ﺍﺧﻼﺹ ﺍﺯ "ﺧﺠﺴﺘﻪ" ﺍﯾﻦ ﺑﺸﻨﻮ
ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻭﻃﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻌﺮ ﻧﻐﺰ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ

فرزانه خجندی

 

 

 

 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU