آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 

 

 

یارم از شهر سمرقند بیا
کان شعر و مثل و پند بیا
ای تو شهد عسل و قند بیا
ای که جانم به تو پیوند بیا

همه چون روح مسیحا سخنت
می شکوفم چو گلی از چمنت
لیک می ترسم از این دوری و پیمان شکنی
خط بطلان جدایی بشکن
همه سرحد بشکن
بس به گوشم تو مده پند بیا

بی بخارا چو بخار است دلم
بی تو ای یار سمرقندی شده کامم تلخ
بی کلام تو دلم زندان است
بس مرو شهر فرنگ
که به دنیای دورنگ
عشق ما رنگارنگ
بلخ و تبریز و خجند

یارم از شهر سمرقند بیا
بس ،مدهم تو دیگر فند بیا
دوری زهر است به ما چند بیا

پارسی گفتارم
چون تویی خانه ی امید و گل اشعارم
عصر ها منتظرم
ای شکر گفتارم
تو همه آثارم.

سخنت شهد و شکر ریز بود
لفظ شیرین تو از بس که دل انگیز بود
آریایی تویی ومن همه از غم عاری
تو به من کن یاری

یارم از شهر سمرقند بیا
چند من منتظرم ،چند بیا
با سمند بادپا ختل خرام
با دلی گرم به لبخند بیا
کان شعر و غزل و پند بیا

خرامان نعمت زاده

---           

Ёрам аз шаҳри Самарқанд биё,
Кони шеъру масалу панд, биё.
Эй ту шаҳду асалу қанд, биё.
Эй, ки ҷонам ба ту пайванд биё.

Ҳама чун рӯҳи Масеҳо суханат,
Мешукуфам чу гуле аз чаманат,
Лек метарсам аз ин дурию паймоншиканӣ,
Хати батлони ҷудоӣ бишикан,
Ҳама сарҳад бишикан.
Бас, ба гӯшам ту мадеҳ панд биё.

Бе Бухоро чу бухор аст дилам,
Бе ту эй ёри самарқандӣ шуда комам талх.
Бе каломи ту дилам зиндон аст,
Бас, марав шаҳри Фаранг.
Ки ба дунёи дуранг,
Ишқи мо рангоранг.
Балху Табрезу Хуҷанд

Ёрам аз шаҳри Самарқанд биё,
Бас, мадеҳам ту дигар фанд, биё,
Дурӣ заҳр аст ба мо чанд, биё.

Порсигуфторам.
Чун туи хонаи умеду гули ашъорам,
Асрҳо мунтазирам,
Эй шакаргуфторам.
Ту ҳама осорам.

Суханат шаҳду шакаррез бувад,
Лафзи ширини ту аз баски дилангез бувад.
Ориёӣ туию ман ҳама аз ғам орӣ,
Ту ба ман кун ёрӣ.

Ёрам аз шаҳри Самарқанд биё,
Чанд ман мунтазирам, чанд, биё.
Бо саманди бодпо, хатлихиром,
Бо дили гарму ба лабханд биё.
Кони байту ғазалу панд, биё!
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید