من از آغاز مي گويم ، تو از انجام مي گويي
من از اسلام مي گويم ، تو از ابهام مي گويي
من از آرامش جان ها به روز داد مي گويم
تو از آرامش جسمت صباح و شام مي گويي
من از روز سياه ملتم ، با درد مي مويم
تو از وصل سيه چشمان و نقل و جام مي گويي
بسا بيداد را گويي در اطرافت نمي بيني
اگر گفتم ز آن گويي ، كه حرف خام مي گويي
من از داغ سمرقند و بخارا ناله ها دارم
تو از مكر عدو اندر عراق و شام مي گويي
گهي از راست گفتن ها ندارم روز آرامي
دروغ شاخدارت را عجب آرام مي گويي
من از فرعون و استبداد بيزارم همه ايام
تو هر ظلم و ستم را گردش ايام مي گويي
من از وارستن و آزاده بودن ها غزل گويم
تو مدح ظالم و پتياره و بدنام مي گويي

ظفر صوفي

***

Ман аз огоз мегуям, ту аз анчом мегуи,
Ман аз ислом мегуям, ту аз ибхом мегуи.
Ман аз оромиши чонхо ба рузи дод мегуям,
Ту аз оромиши чисмат сабоху шом мегуи.
Ман аз рузи сиехи миллатам бо дард мемуям,
Ту аз васли сияхчашмону нуклу чом мегуи.
Басо бедодро гуи дар атрофат намебини,
Агар гуфтам зи он гуи, ки харфи хом мегуи.
Ман аз доги Самарканду Бухоро нолахо дорам,
Ту аз макри аду андар Ироку Шом мегуи.
Гахе аз рост гуфтанхо надорам рузи ороме,
Дуруги шохдоратро ачаб ором мегуи.
Ман аз Фирьавну истибдод безорам хама айем,
Ту хар зулму ситамро гардиши айем мегуи.
Ман аз ворастану озода буданхо газал гуям,
Ту мадхи золиму патераву бадном мегуи.
 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید