امروز در خجند نیز مانند دیگر شهرهای تاجیکستان، روز پرچم ملی گرامی داشته شد. شعر زیبای زیر از زنده یاد استاد لایق شیر علی، پیشکش شما خوبان می شود :

چو از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﯾﺪﻭﻧﯿﻢ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﯾﺸﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﻧﯿﻢ
چو ﺍﺯ ﺧﻮن ﺳﯿﺎﻭﻭﺷﯿﻢ
ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎﻏﻮﺷﯿﻢ
ﺩﺭﻓﺶ ﮐﺎﻭﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﻓﺮ آﺭییاﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ

عطاﯼ ﻓﻀﻞ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﺗﭙﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺩﻝ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ
ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﺎﺩ
ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺎﺩ
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ

ﭼﻮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﻡ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﯿﻢ
ﺍﮔﺮ ﺭﺳﺘﻢ ﺳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺯﺩ
ﺯ ﻧﻮ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯﺩ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﺘﺮﮒ ﻣﺎ

عطﺎﯼ ﻓﻀﻞ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﺗﭙﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺩﻝ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ
ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﺎﺩ
ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺎﺩ
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ
 
 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید