امیر ثناجو

 

 

 

امروز در خجند نیز مانند دیگر شهرهای تاجیکستان، روز پرچم ملی گرامی داشته شد. شعر زیبای زیر از زنده یاد استاد لایق شیر علی، پیشکش شما خوبان می شود :

چو از ﻧﺴﻞ ﻓﺮﯾﺪﻭﻧﯿﻢ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﯾﺸﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﻧﯿﻢ
چو ﺍﺯ ﺧﻮن ﺳﯿﺎﻭﻭﺷﯿﻢ
ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎﻏﻮﺷﯿﻢ
ﺩﺭﻓﺶ ﮐﺎﻭﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﻓﺮ آﺭییاﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ

عطاﯼ ﻓﻀﻞ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﺗﭙﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺩﻝ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ
ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﺎﺩ
ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺎﺩ
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ

ﭼﻮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﻡ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﯿﻢ
ﺍﮔﺮ ﺭﺳﺘﻢ ﺳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺯﺩ
ﺯ ﻧﻮ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯﺩ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﺘﺮﮒ ﻣﺎ

عطﺎﯼ ﻓﻀﻞ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﺗﭙﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺩﻝ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ
ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﺎﺩ
ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺎﺩ
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎﺩ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ
 
 

 

 

 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:Dima Group