آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 

 

 

من كي ام؟ من هيچ كس!
من كي ام؟ يك راه خس!
بی هوس، بی هم نفس،
در ميان اين قفس.
تنگ و تاريك ، سرد و شوم،
گم گمم ! گم گم!
تو كه هستي؟ بي نظير!
يك بهار دلپذير!
يك لبی از حرف پر!
نور نور ، نور نور!
پس تو ايني و من آن
خاكم و تو آسمان،
الوداع ، پدرود ، خیر!(خداحافظ)
وقت پایين شد ، خیر!(خداحافظ)
من ديگر ، تو ديگري ،
شايد از من بهتري!

شاعره رحيم جان

---     


Ман киям? Ман хеч кас!
Ман киям? Як рох хас!
Бехавас,бехамнафас
Дар миёни ин кафас.
Тангу торик сарду шум
Гуми гумам, гуми гум!
Ту ки хасти? Беназир!
Як бахори дилпазир
Як лабе аз харф пур
Нури нури нури нур!
Пас ту иниву ман он
Хокаму ту осмон
Алвидоъ, падруд, хайр!
Вакт поин шуд, хайр!
Ман дигар ту дигари,
Шояд аз ман бехтари! 

Шоира Рахимчон
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید