ه هزاران هوس ، اي درد هنوز
سبزه ي مرزه ي غم را دروي
پشته ي كشته ي اندوه گلي
ديده و چيده و بوييده ، روي

به هزاران هوس ، اي درد هنوز
به نشاطم بكشي پنجره را
تو مرا طرف گلستان نبري
انتخاب از چه كني غمدره را

به هزاران هوس ، اي درد هنوز
نوش ساز مي گلخنده ي مي
تا به كي عاشق اشكان مني
من اسير تو تو تو بنده ي من

به هزاران هوس ، اي درد هنوز
شب مهتاب مرا مي دزدي
مي بري جانب بنياد خيال
نيمه شب خواب مرا مي دزدي

به هزاران هوس ، اي درد هنوز
محمل سبز مرا پاره كني
رسد آن روز كه ميرم به الم
از براي بودنم زاره كني

به هزاران هوس ، اي درد هنوز
نگذاري تو مرا آسوده
تا به كي گمشده آن مرد هنوز
وهم ها را بكند آلوده

شاعره رحيم جان

---

Ба ҳазорон ҳавас ,эй дард ҳануз
Сабзаи марзаи ғамро даравӣ.
Пуштаи киштаи андуҳгуле,
Дидаву чидаву буида равӣ.

Ба ҳазорон ҳавас,эй дард ҳануз,
Ба нишотам бикашӣ панҷараро.
Ту маро тарфи гулистон набарӣ,
Интихоб аз чи кунӣ ғамдараро?

Бо ҳазорон ҳавас, эй дард ҳануз
Нуш сози майи гулхандаи ман.
То ба кай ошиқи ашкони мани,
Ман асири туву ту бандаи ман?!

Ба ҳазорон ҳавас ,эй дард ҳануз
Шаби маҳтоби маро медуздӣ.
Мебарӣ ҷониби бунёди хаёл
Ними шаб хоби маро медуздӣ.

Ба ҳазорон ҳавас ,эй дард ҳануз
Махмали сабзи маро пора кунӣ
Расад ан руз, ки мирам ба алам,
Аз барои буданам зора кунӣ.

Ба ҳазорон ҳавас ,эй дард ҳануз,
Нагузорӣ ту маро осуда.
То ба кай гумшуда он мард ҳануз,
Ваҳмҳоро бикунад олуда???

ШОИРАБОНУИ РАҲИМҶОН
 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید