ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺠﺮ ﻏﻢ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻢ
ﺑﺮ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ ﺷﺎﺩی خاﻣﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﺩﻫﻢ
ﺩﺭ ﻻﯼ ﻻﯼ ﺻﺒﺢ ﺩﻵﻭﯾﺰِ ﺩﻳﺪﻩﺍﺕ
ﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽِ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻢ
ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻮﻡ، ﺁﻩ ﺳﺮ ﮐﺸﻢ
ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺭﺍ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺳﻮﺯِ ﻧﻬﺎﻥ ﺩﻫﻢ
ﺣﺎﻓﻆ ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻓﺮﻭﺧﺖ، لیک
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺰَﺕِ ﻋﺸﻘﺖ، ﺟﻬﺎﻥ ﺩﻫﻢ

آرزو عیسی
 
 
 
 
 

مکاتبات

   برای ارتباط با اینجانب، می توانید از طریق ایمیل info@sanajou.ir مکاتبه نمایید.

Template Design:SANAJOU