پنداشته‌ای دیگر خودآگاه نماند،
یک راهرو مرد در این راه نماند،
چشمان همه به تیره‌ شب گشت انیس،
یک واله ي پزمان سحرگاه نماند.
بیداردلان ، همه ز هم دور شدند،
یک همنفس و همدم و همراه نماند.
پاینده بود سکوت پرورده ي ترس،
در سینه توان ناله و آه نماند.
این جا سخن از دل نتوان گفت دیگر
دلداده ي دلبر دل‌آگاه نماند.
امّا بنگر، که تا جهان بوده و هست
ممدوح نماند و هیچ مدّاح نماند.
تا چند بود شیر گرفتار قفس؟
یوسف همه عمر خود، که در چاه نماند.
ترسید بباید از محیطی، که در آن
فریادرسی دیگر جز الله نماند.
پاینده نبود و نیست هر ظلم و ستم،
بیداد، که جاودانه، بالله نماند.

ظفر صوفی فرغانی

***

Пиндоштаӣ дигар худогоҳ намонд,
Як роҳрави мард дар ин роҳ намонд,
Чашмони ҳама ба тирашаб гашт анис,
Як волаи пазмони саҳаргоҳ намонд.
Бедордилон ҳама зи ҳам дур шуданд,
Як ҳамнафасу ҳамдаму ҳамроҳ намонд.
Поянда бувад сукути парвардаи тарс,
Дар сина тавони нолаву оҳ намонд.
Ин ҷо сухан аз дил натавон гуфт дигар
Дилдодаи дилбари дилогоҳ намонд.
Аммо бинигар, ки то ҷаҳон будаву ҳаст
Мамдуҳ намонду ҳеч маддоҳ намонд.
То чанд бувад шер гирифтори қафас?
Юсуф ҳама умри худ, ки дар чоҳ намонд.
Тарсид бибояд аз муҳите, ки дар он
Фаредрасе дигар ҷуз Аллоҳ намонд.
Поянда набуду нест ҳар зулму ситам,
Бедод, ки ҷовидона, биллоҳ намонд.

Зафар Суфи Фаргони

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید