«مي روم از آشيان مرمرينت» *
مي روم از كلبه ي مهر آفرينت
مي روم ، جامم تهي از باده وصل
مي روم ، از بزم با شادي قرينت

مي روم ، اي باغ تا زردم نبيني
مي روم ، اي دل تا سردم نبيني
مي روم ، گر چه برايم بي نظيري
مي روم ، اي جان كه تا دردم نبيني

مي روم دلتشنه مهر و وفايت
مي روم با قسمت دردآشنايت
مي روم ، تا اين كه تو خوشبخت باشي
زندگي و بخت را خواهم برايت

مي روم اما مگو ، كه ناسزايم
در طريق عشقبازي بي وفايم
گر چه رفتم از برت خاموش امروز
شيشه ام ، با سنگ اختر همصدايم

گر شوم روزي ز قسمت همسرايت
گنج فيروزي بريزم پيش پايت
هم نخواهم داد دامنت را از دست
تا بود جانم ، بگردم جانفزايت

شاعر: انتظار محمدجان

*مصرع از گلرخسار
----

ТО БУВАД ҶОНАМ…

«Меравам аз ошёни мармаринат»,*
Меравам аз кулбаи меҳрофаринат,
Меравам, ҷомам тиҳӣ аз бодаи васл,
Меравам, аз базми бо шодӣ қаринат.

Меравам, эй боғ, то зардам набинӣ,
Меравам, эй дил, ки то сардам набинӣ.
Меравам, гарчӣ бароям беназирӣ,
Меравам, эй ҷон, ки то дардам набинӣ.

Меравам дилташнаи меҳру вафоят,
Меравам бо қисмати дардошноят.
Меравам, то ин ки ту хушбахт бошӣ,
Зиндагию бахтро хоҳам бароят.

Меравам, аммо магӯ, ки носазоям,
Дар тариқи ишқбозӣ бевафоям.
Гарчӣ рафтам аз барат хомӯш имрӯз,
Шишаам, бо санги ахтар ҳамсадоям.

Гар шавам рӯзе зи қисмат ҳамсароят,
Ганҷи фирӯзӣ бирезам пеши поят.
Ҳам нахоҳам доманатро дод аз даст,
То бувад ҷонам, бигардам ҷонфизоят.

Интизори Мухаммадчон

*-мисраъ аз Гулрухсор

 

دیدگاه خود را بنویسید


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید