آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

 

 

 

تو گمان کرده‌ای ما اندک و دو-سه نفریم ،
ناله ي بی‌اثر و آرزوی درگذریم؟!
راه رستن، که بجستیم همه عین خطاست،
هر چه کوشیم عبث، راه به جایی نبریم.
در غم روز نوی بیهوده داریم تلاش،
نسل سرگشته و بشکسته و آسیمه‌سریم.
باورت هست، که ما توده رهگمزده‌ای،
تو زرنگی و ز مکر و حیلت بی‌خبریم؟!
درد ما منفعت خلق، تو در فکر خودی،
راست گفتی، به خدا، تو دیگری ما دیگریم.
نیک‌خواه همه بودن ز پدر پند به ماست،
نه که مانند تو یک خیره سر و بی‌پدریم.
گر همه مسجد ما را تو خرابات کنی،
ما پناه از تو به آتشکده عشق بریم.
ای دغل، می‌نتوان عاطفه‌ را دار زدن،
ما نه از کینه، بل از مهر، حبیب بشریم.
نیست این جا اگر، آن جاست، یقین، دادگری،
تو بیندیش به آن دم، که ز دنیا گذریم.

ظفر صوفی فرغانی  

--- 

Ту гумон кардаӣ мо андаку ду-се нафарем,
Нолаи беасару орзӯи даргузарем?!
Роҳи растан, ки биҷустем ҳама айни хатост,
Хар чи кӯшем абас, роҳ ба ҷое набарем.
Дар ғами рӯзи наве беҳуда дорем талош,
Насли саргаштаву бишкаставу осемасарем.
Боварат ҳаст, ки мо тудаи раҳгумзадае,
Ту зарангиву зи макру ҳиялат бехабарем?!
Дарди мо манфиати халқ ту дар фикри худӣ,
Рост гуфтӣ, ба Худо, ту дигарӣ мо дигарем.
Некхоҳи ҳама будан зи падар панд ба мост,
На, ки монанди ту як хирасару бепадарем.
Гар ҳама масчиди моро ту харобот кунӣ,
Мо паноҳ аз ту ба оташкадаи ишқ барем.
Эй дағал, менатавон отифаро дор задан,
Мо на аз кина, бал аз меҳр, ҳабиби башарем.
Нест ин ҷо агар, он ҷост, яқин, додгаре,
Ту биандеш ба он дам, ки зи дуне гузарем.

Зафар Суфи Фаргони

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید