شكايت در شكايت كار ما بود
ز ناكامي حكايت كار ما بود
به ما تهديد مي كرد مرگ اين دل
ز آن خود را حمايت كار ما بود 

انيسه منان اوا

Шикоят дар шикоят кори мо буд, 
Зи нокоми хикоят кори мо буд.
БА мо тахдид мекард марги ин дил, 
Зи он худро химоят кори мо буд

Аниса Маннанова
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید