اگر خواهي مرا خوشبخت و خندان صبح و بيگاهي
اگر خواهي فروغ آفتاب و شعله ي ماهي
اگر خواهي ، كه باشد راه ها نزديك و كوتاهي
تو هم يادي بكن ، يادي بكن ، يادي بكن از من

اگر از سينه آه دردناكي مي كشم ، بخشاي
اگر با ياد تو زهر جدايي مي چشم بخشاي
بلند آوازه در شهر محبت مي شوم ، بخشاي
تو هم يادي بكن ، يادي بكن ، يادي بكن از من

در مهر و صداقت را به رويم باز بنمودم
به ياد چشم ها درياي نو آغاز بنمودم
مجلد شه كتاب غنچه هاي راز بنمودم
تو هم يادي بكن ، يادي بكن ، يادي بكن از من

اگر ديدي كه بي تو روز من تاريك و ظلمانيست
اگر ديدي كه دنيايم قفس بر مرغ زندانيست
اگر ديدي كه آب ديده ام درياي طوفانيست
تو هم يادي بكن ، يادي بكن ، يادي بكن از من

شكايت از غم و هجران نصيب و قسمت ما بود
دوات و كلك و دفتر خوشترين هم صحبت ما بود
سپردن عمر را با انتظاري فرصت ما بود
تو هم يادي بكن ، يادي بكن ، يادي بكن از من

انتظار

---

ТУ ҲАМ ЁДЕ БИКУН…

Агар хоҳӣ маро хушбахту хандон субҳу бегоҳе,
Агар хоҳӣ фурӯғи офтобу шуълаи моҳе,
Агар хоҳӣ, ки бошад роҳҳо наздику кӯтоҳе,
Ту ҳам ёде бикун, ёде бикун, ёде бикун аз ман!

Агар аз сина оҳи дардноке мекашам, бахшой,
Агар бо ёди ту заҳри ҷудоӣ мечашам, бахшой,
 Баландовоза дар шаҳри муҳаббат мешавам, бахшой,
Ту ҳам ёде бикун, ёде бикун, ёде бикун аз ман!

Дари меҳру садоқатро ба рӯям боз бинмудам,
Ба ёди чашмаҳо дарёи нав оғоз бинмудам,
Муҷаллад шаҳкитоби ғунчаҳои роз бинмудам,
Ту ҳам ёде бикун, ёде бикун, ёде бикун аз ман!

Агар дидӣ, ки бе ту рӯзи ман торику зулмонист,
 Агар дидӣ, ки дунёям қафас бар мурғи зиндонист,
Агар дидӣ, ки оби дидаам дарёи тӯфонист,
Ту ҳам ёде бикун, ёде бикун, ёде бикун аз ман!

Шикоят аз ғаму ҳиҷрон насибу қисмати мо буд,
 Давоту килку дафтар хуштарин ҳамсуҳбати мо буд,
Сипардан умрро бо Интизоре фурсати мо буд,
Ту ҳам ёде бикун, ёде бикун, ёде бикун аз ман!
 
ИНТИЗОР
 
 
 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید