آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ای فراتر از آنها در حال پرواز باشد. (ارد بزرگ)

سفر علمی تفریحی کانونمعماران و شهرسازان به روستای  سهرول و  موجومبار

این سفر با هدف بررسی، ارزیابی و امکان سنجی فعالیت در زمینه توسعه روستایی، بطور اختصاصی برای اعضای کانون معماران و شهرسازان و با همراهی مهندس  امیر ثناجو [باستانسج و پژوهشگر هنر و معماری] برگزار گردید.

موجومبار یکی از روستاهای استان  آذربایجان شرقی است که در دهستان رودقات بخش صوفیان شهرستان شبستر واقع شده‌است.

عکس از:  آیلار جباری