کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی

 (مطالعه‌ی موردی گچ­بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین)

 

مسلم میش مست نهی*

چکیده

     پژوهش و شناخت آثار تاریخی گچی در ایران دو مشکل فنی و واژه­شناسی دارد. مشکل فنی موضوع این مقاله، عموماً ناشی از شناخت خصوصیات بلور گچ، هم­چون تغییرات حلالیت یا شکل بلوری در اثر حضور مواد افزودنی یا تغییرات محیطی است. در این مقاله 3 نمونه‌ی تاریخی جمع­آوری شده از کوه خواجه‌ی سیستان، قلعه الموت قزوین و شادیاخ نیشابور، و 3 نمونه‌ی مدلسازی شده‌ی جدید با توجه به ریزساختار بلوری آن­ها بررسی می‌شود. آزمایش XRD حضور فاز غالب انیدریت (CaSO4) را برای هر دو لایه‌ی گچ­بری کوه خواجه نشان می‌دهد؛ در حالی­که ملات مربوط به شادیاخ دارای فاز غالب ژیپس (CaSO4.2H2O) است. پس از تشخیص عدم حضور ماده‌ی افزودنی آلی در نمونه­های تاریخی با روش سوختن تر، از هر نمونه تصاویر SEM تهیه شد. این تصاویر در تشخیص کیفی شکل بلورهای گچ، کنارهم­نشینی آ­ن­ها در ریزساختار نمونه­های مختلف و سنجش فشردگی ریزساختار بلوری آن­ها به کمک نرم‌افزار پردازش تصویر به‌صورت کمّی کمک می‌کنند. در تصاویر SEM تهیه شده از دو لایه‌ی گچ­بری کوه خواجه، بلورهای منوکلنیک ژیپس دیده نمی‌شوند و ملات­های گچ شادیاخ و قلعه الموت نیز فقط ساختاری فشرده را نشان می‌دهند؛ در حالی­که در نمونه‌های مدلسازی شده، بلورهای گچ به‌وضوح قابل شناسایی هستند. نتیجه‌ی این مشاهدات بیان می‌کند که هرچند استفاده از تصاویر SEM و تحلیل بصری یا پردازش تصویری آن­ها، نتایج ارزشمندی در بررسی و شناسایی ریزساختار مواد تاریخی گچی دارند، اما نتایج آن­ها باید در کنار آزمایش XRD و پس از تشخیص حضور یا عدم حضور ماده­ی افزودنی آلی، تفسیر و بررسی شوند.

کلمات کلیدی: مواد تاریخی بر پایه‌ی گچ، بلورشناسی، فن­شناسی، آسیب­ شناسی، SEM، XRD

دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر:

 

The Application of Crystallographic Interpretation on Technical Study of Gypsum-Based Historical Materials

(Case studies of stucco decoration of Kuh-e Khwaja and Gypsum Mortars

M. MISHMASTNEHI * 

Abstract

       Investigation of gypsum-based historical materials has two main problems: philological problems and

technical issues. Technical issues, the main topic of this article, are normally consequences of

physicochemical complexity of gypsum crystals in different conditions and variety of additives or

mixed materials. Neglecting this technical problem, leads researchers to misunderstand or misinterpret

these materials. Moreover, exclusively use of one analytical method, such as scanning electron

microscope or X-ray fluorescence, provides an incomplete picture of samples that regularly produces

further misunderstanding of specimen or its history. The methodology of this study is a multianalytical

approach via XRD, SEM and using image analysis software on electron photomicrographs

to estimate amount of free spaces in microstructure of samples. A group of three experimental

samples were made from traditional recipes of craftsmen in Iran, in order to make a connection

between philological problems came from tradition, and technical problems came from mineralogical

property of gypsum. Gach-e Tiz, or quick setting mortar shows a very dense microstructure in SEM

micrographs. Variety sizes of monoclinic crystals of gypsum are present in it, and moreover some

shapeless and bulky regions are also visible. Gach-e Kam-Mayeh, or low setting mortar reveals a much

more open microstructure than the former one, filled with needle like crystals and a lot of micro

porosity between crystals. There is no evidence of bulky forms area in Gach-e Kam-Mayeh. Gach-e

Koshteh, or mechanical low-setting mortar which is a traditional Iranian recipe, shows a parallel layers

of laminar gypsum crystals setting upon each other. This form also demonstrates no evidence of

bulky regions. Historical samples were collected from a stucco decoration belong to Kuh-e Khwaja of

Sistan; a gypsum mortar fragment from Shadyakh, Neyshabur and a piece of gypsum mortar from

Alamut castle of Qazvin. The results of XRD show that both layers of Kuh-e Khwaja stucco contain

anhydrite as the major phase and the sample of Shadiyakh mostly composed of Gypsum. Organic

materials extractions represent no evidence of organic additive to this historical materials. Therefore

the images of their microstructure are comparable with experimental samples that made without any

additive. Lower layer of Kuh-e Khwaja’s stucco shows a lot of tiny crystals that are not very look like

gypsum, but precipitated on the surface of bigger and deformed crystals. The microstructure of it is

very open and include big amount of micro porosity in compare with other samples. Upper layer of

this stucco shows not any form of gypsum crystals but very disturbed flaked shapes, supposedly

gypsum crystals transformed to anhydrate. The micrographs of Shadiyakh’s mortar also reveal not any

clear form of gypsum crystals but base on XRD result it still as gypsum materials. This sample

contains mostly from that bulky and dense structure which shows the usage of low amount of water

for its paste. The results of image analysis on electron micrographs at magnification of ×250 and

×500 provide a good and comparable estimation for free space evaluation in the micro structure of

gypsum based materials. The combination of these techniques and methods lead to better

understanding of gypsum based historical materials.

Keywords: Gypsum-Based Historical Materials, Crystallography, Technical study, pathology, SEM,

XRD.


 

بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان

 


حمیدرضا ایرانی*، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی

 

چکیده

    مواد آلی به دلیل ساختار آسیب‌پذیرشان در زمره مواد کمیاب باستان­شناسی قرار می­گیرند. مصنوعات چرمی به­دست آمده از منطقه چهرآباد زنجان متعلق به دوره هخامنشیان از جمله مصنوعات آلی و بسیار نادر موجود در ایران است که با مطالعه آن­ها اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با صنعت چرم­سازی آن دوره می­توان به­دست آورد. برای بازشناخت فناوری تولید و ساخت این آثار، گونه حیوانی پوست، مواد دباغی به کار رفته و مواد مورد استفاده برای چربی­دهی مورد مطالعه قرار گرفت. برای شناسایی گونه حیوانی از مشاهدات میکروسکوپی با لوپ دیجیتال بهره برده شد و برای شناسایی عوامل دباغی، از آزمون شیمی تر برای تشخیص حضور تانن­های گیاهی، از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM-EDS برای شناسایی عوامل دباغی معدنی، از آنالیز کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف­سنج جرمی GC-MS برای شناسایی مواد مورد استفاده در چربی­دهی و نهایتاً برای حصول اطمینان از نتایج آنالیز GC-MS از آنالیز دستگاهی طیف­سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) بهره برده شد. نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از این بود که از پوست حیوانات گاو، گوسفند و بز برای فرآوری این مصنوعات استفاده شده و هیچ­گونه دباغی بر روی این پوست­ها صورت نگرفته اما مواد مورد استفاده جهت چربی­دهی این آثار، اسیدهای لینولئیک، استئاریک، کاپریک و اولئیک، شناسایی شدند. هم­چنین نتایج به‌دست‌آمده از آنالیز FT-IR صحت نتایج به‌دست‌آمده از آنالیز GC-MS را تأیید نمود.

کلمات کلیدی: مردان نمکی، فناوری چرم، چهرآباد زنجان GC-MS , SEM-EDS , FT-IR.

دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر:

 

Technology Recognition of Leather Artifacts Belonging to the Achaemenian period, Artifact from the Salt Mine in Zanjan Chehrabad

 

H.R. IRANIa*, M. ZAREIb, A. AALIc, V. ASKARPURd, A.R. KOUCHAKZAEIe

Abstract

Organic materials, due to their vulnerable structure, are considered as rare archeological materials.

Therefore, the number of research and literature about these materials is limited. In this project, four

leather artifacts found in Chehrabad Salt Mine of Zanjan belonging to Achaemenid period have been

studied in three sections: first, identifying the type of animal whose skin has been used in producing

these artifacts; second, identifying the tanning materials; and third, identifying the materials used in fat

liquor processing. For identifying the animal species, cross section of leather samples were studied

using optical microscopy method. Results showed that sample no. 1 is of cow skin, sample no. 2 of

goat, and sample no. 3 and 4 are of sheep skin. These results can prove the hypotheses related to

animal species. For identifying tanning material, presence of plant tanning agents was studied using

ferric chemical test. The results revealed the absence of any tanning agents and this disproves the

hypotheses related to tanning material. For studying the existence of mineral tanning material, SEMEDS

elemental analysis technique was used and the results showed the absence of those mineral

material; concluding that no tanning material used in the samples. For identifying the materials used in

lubricating process, GC-MS technique was used. Separating organic compounds in samples, this

technique also proved the absence of vegetable tanning materials in the process of manufacturing

these artifacts and this confirmed the results of ferric chemical test. Comparing the compounds

identified by GC with MS library, some fatty acids were recognized. Linoleic acid and stearic acid were

identified in sample 1 which shows the presence of sunflower oil. Oleic acid and capric acid (decanoic

acid) were identified in sample 2, but no material could be found with these two fatty acids. Probably

two materials have been used in lubricating process of this sample. In sample no. 3, only oleic acid

was found. For sample 4, no fatty acid could be found, proving the absence of oil and fat in this

artifact. Finally for ensuring the results of GC-MS, FT-IR technique was used. In this regard, two

important absorbance bands of fatty acids i.e. O-H and C=O bonds were considered. All samples,

except sample no. 4, showed absorption in mentioned areas. Thus FT-IR confirmed the result of GCMS

analysis. These results support the hypotheses given about the materials used in lubricating

process of the samples.

Keywords: Salt men, Leather Technology, Chehrabad, FT-IR, SEM-EDS, GC-MS.


 

فن­ شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول­ های کتاب
«جواهر نامه نظامی»

 

سید محمد میرشفیعی*، مهدی محمدزاده

چکیده

    نخستین آثاری که از شیوه زرین‌فام به‌دست ‌آمده متعلق به مصر و سده دوم ه.ق است که بر روی ظروف شیشه‌ای اجرا شده است. این تکنیک در ادامه بر روی سفالینه‌های لعاب‌دار دوران اسلامی به کار گرفته شد. زرین‌فام، تشکیل لایه بسیار نازکی از نانو ذرات مس و نقره با جلای فلزی در طیف‌های رنگی گوناگون است که بر روی شیشه یا لعاب در سومین مرحله پخت در شرایط احیاء کوره ایجاد می‌گردد. در رابطه با فن‌آوری و ترکیبات زرین‌فام دو منبع تاریخی در ایران وجود دارد از جمله کتاب "عرایس الجواهر و نفایس الاطائب" تألیف ابوالقاسم کاشانی و دیگری کتاب "جواهر نامه نظامی" است. در منابع تاریخی تنها کتابی که به میناهای زرین‌فام بر روی آبگینه پرداخته است کتاب "جواهرنامه نظامی" تألیف محمدبن ابی­البرکات نیشابوری به سال 595 ه.ق است. در کتاب فوق به تعدادی فرمول اشاره شده است که بر روی آبگینه نیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در ایران استفاده از مینای نقاشی با تکنیک زرین‌فام قدمت طولانی دارد اما در حال حاضر فراموش شده و توسط هنرمندان شیشه انجام نمی‌گیرد. لذا  در این پژوهش دو فرمول از کتاب فوق به‌عنوان نمونه انتخاب شد و با رویکردی تجربی به‌منظور معرفی و شناخت مینای زرین‌فام مورد آزمایش قرار گرفت. به‌طوری‌که مینای مذکور به‌صورت عملی بر روی شیشه ایجاد گشته و در ادامه ساختار شیمیایی این لایه‌ها توسط مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌ها حاکی از آن بود که فرمول ارائه شده می‌تواند ساخت مینای زرین‌فام روی شیشه را در شرایط مناسب احیاء، ایجاد کند. از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری لایه‌ی زرین‌فام می‌توان به نوع شیشه، ترکیبات یا فرمول مینا و شرایط احیاء اشاره کرد. قابل ذکر است که پخت احیاء خود دارای متغیرهایی از جمله دمای پخت، مدت زمان و شدت دود دهی است. در نهایت زرین‌فام مناسب زمانی حاصل خواهد شد که عوامل فوق به درستی انتخاب و اجرا گردد.

واژگان کلیدی: مینای زرین‌فام شیشه، جواهرنامه نظامی، SEM-EDX ، پخت احیاء.

دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر:

 

Technology of Luster Glaze Enamel Production, Based on the

Formula in the Book of “Jawāher-nāma-ye Ne_āmi”

 

Abstract

The enamel painting has a long history in Iran. However, this is a lost art and few glass artists are

interested in enameling. The oldest traces of Zarrin Faam performed on glass containers were

found in Egypt in the second century AH. Since then, this technique was used on glazed pottery at

the Islamic era. Zarrin Faam, a thin layer of copper and silver nanoparticles, is an enamel in which

luster glaze is used in painting and decorating on the glaze which is heated in reduced kiln as the

third step. There are two historical literature about technology and composition of luster glazes:

Ar__es al-jaw_her wa naf__es al-a___eb”(by Abul Ghasem Kashani), and “Jaw_her-n_ma-ye Ne__mi”. But the only book that explains art of enameling on glass is the second one by “Mohammad Ibn al

Barakat Neishabouri” written in 595 AH. The author has indicated the formulas for crystal

enameling. In this research, two formulas of this book has been explained and, it was tried to adopt

an experimental approach to introduce and recognize the art of lusterware enamel. Afterwards,

technique of glass Meenakari or enameling was practiced. The chemical composition of this layer

was investigated using scanning optical microscope, and the results suggested that vitreous Zarrin

Faam enamel can be made in accordance with the formulas mentioned in the book, and under

reduction conditions. It was found that type of glass, Mina compound or formula, and reduction

condition are among the factors influencing the formation of lusterware layers. It is noteworthy that

reduction firing includes several variables such as firing time, temperature, and fumigation intensity.

It could be concluded that making lusterware at the proper way can be achieved by choosing the

appropriate factors mentioned.

Keywords: Vitreous Zarrin Faam eamel, Jawaher-name-ye Nizami, Luster glaze, Reduction firing.

 


 

 

شناسايي ساختار و فرآيندهاي فرسايش ملات قير به كار رفته در آجرهاي

يادمان هخامنشي تلآجري در پارسه

سودابه يوسف نژاد∗

چكيده

   در اين مقاله ملات قير به كار رفته به عنوان ملات ضد آب در آجرهاي يادمان تل آجري در شهر پارسه به منظور شناسايي و تحليل ساختار شيميايي ماده، اجزاء سازنده و بررسي فرآيندهاي فرسايش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش هاي مختلف شيمي تجزيه ي همچنين روشهاي جداسازي كلاسيك و مشاهدات ميكروسكوپي مقطع ملات قير در اين FT-IR, XRD, XRF دستگاهي از قبيل مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس آزمايش هاي جداسازي كلاسيك، اين ماده به لحاظ حالت فيزيكي مخلوطي دوجزئي مورد تجزيه و شناسايي انواع FT-IR است و از قسمتهاي آلي و معدني تشكيل يافته است. جزء آلي اين مخلوط طبيعي به روش گروههاي عاملي و هيدروكربنهاي سازندهي آن از قبيل آلكانها و تركيبات آروماتيك قرار گرفت؛ هم چنين نتيجه ي تجزيه ي وجود فازهاي معدني كلسيت، انيدريت، فلدسپار (كلسيم)، كوارتز و دولوميت را در اين مخلوط قيري XRD دستگاهي به كمك روش درصد وزني تركيبات تشكيلدهنده ي ملات قير را نشان ميدهد. فرآيندهاي تخريب در طي ساليان XRF شناسايي كرده است و روش قير؛ با كاهش دادن بخشهاي اشباع روغني و رزينها در ساختار آن (Age hardening) دفن به سبب پيشرفت واكنشهاي پير –سختي و در نتيجه افزايش شكنندگي و خشكي در تركيب اين ماده همراه است، كه لزوم توجه به پايش و كنترل شرايط محيطي در حفظ و نگهداري بهينهي آثار اين ملات هخامنشي در تل آجري را ضروري مينمايد.

واژگان كليدي: ملات قير، هخامنشي، تل آجري پارسه.FT-IR, XRD, XRF ،

دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر:

 

Identifying the chemical structure and degradation processes in

the bituminous mortar of Achaemenid monument of Tall-e-

Ajori in Persepolis

 

S. YOUSEFNEJAD*

Abstract

 In this paper the bituminous water proof mortar, which has been used between the bricks in the

Achaemenes monument of Tall-e-Ajori in Persepolis, has been analyzed by different instrumental

chemical analysis methods, such as Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X ray

diffraction (XRD and X ray florescence spectroscopies (XRF). Moreover, due to identifying the

chemical structure and explanation the degradation processes during thousand years of remaining in

burial environment, the classical extraction by organic solvents and optical microscopy studies were

also done. According to classical extraction test results, the physical state of the bituminous water

proof mortar is a duple mixture that include organic and inorganic parts, where the characteristic of

the material is actually a natural asphalt. The organic part of this bituminous mixture was analyzed

by FT-IR method for identifying the main organic functional groups such as alkanes and aromatic

molecules, XRD analysis determined the presence of inorganic phases such as Calcite, Anhydrite,

Feldespar (Ca), Quartz and Dolomite, and the result of XRF analysis determined weight percent of

CaO, SO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3 and MgO. The degradation processes during thousands of years in

the burial environment have developed the age-hardening reactions which decrease the saturated

molecules concentration such as oils and resins in bituminous mixture, and caused the enhanced

fragility and brittleness in the structure of the material. So, the results obtained clarifies the

importance of conservation programming and climate controlling for optimum preserving of the

bituminous mixture mortars in the Achaemenes monument remains of Tall-e-Ajori in persepolis.

Keywords: Bitumanius mortar, Achaemenid, Tall-e-Ajori, XRF, XRD, FTIR.

 


 

بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک­های محلول در بناهای تاریخی

 


مهدی پیرک، مهناز عبدالله خان گرجی، رضا وحیدزاده، رویا بهادری

 

چکیده

   نمك و رطوبت در ديوارهاي بناهای تاریخی مي‌تواند مسبب آسيب­های جدي گردند. حضور نمک‌های محلول، در خلل و فرج مصالح ساختماني از مشكلات اصلي و عمده‌ی حفاظت است. حملات نمك و افزايش رطوبت تهديدی براي مصالح ساختماني و بناهاي تاريخي، به­خصوص ديوارهاي باربر از جنس سنگ، خشت، آجر و ملات به حساب مي‌آيد كه در وهله‌ی اول باعث بدمنظر شدن فضاي داخلي و خارجي آنها مي‌گردد و درصورتی‌که بدون درمان رها شود، ممكن است ساختار آن‌ها را تخريب نمايد. در حقيقت تبلور، يك عارضه‌ی مخرب است كه اغلب بر روي سطوح يا زير لايه‌هاي سطحي ظاهر شده و عدم چسبندگي، ورقه ورقه شدن، پوسته شدن و طبله كردن را به همراه دارد. البته مصالحی كه در معرض حمله‌ی نمك قرار گرفته‌ است، به دليل ساختار شيميايي نمک‌های مختلف، تحت تأثير افزايش رطوبت نيز هستند. معمولاً تمامی آب‌هایی که در درون مواد و مصالح بناها حضور دارد، مقدار متغیری از نمک­های محلول را دارا هستند؛ اما همه‌ی نمک‌ها منجر به آسیب نمی‌شود و فرایند آسیب به­ميزان انحلال‌پذيري، جذب رطوبت هوا، حركت و پويايي نمک و ميزان آبگيري بلورهاي آن بستگي دارد. نگهداری و مراقبت از آثار و بناهای تاریخی در برابر شوره‌زنی و گسترش نمک‌ها و تحقق حفاظت پیشگیرانه، مستلزم رفتارشناسی فیزیکی و شیمیایی نمک‌های مختلف است. بر همین اساس این پژوهش سعی دارد با مطالعه بر روی ساختار و منشأ نمک‌های شایع در بناهای تاریخی، متداول‌ترین تخریب‌های حاصل از حضور این عوامل آسیب‌رسان را بررسی نماید. ضرورت توجه جدی به موضوع فوق، تأثیر مستقیمی در انتخاب بهترین رویکرد در جهت مدیریت و کنترل پدیده‌ی شوره‌زنی و کاهش روند فرسایشی ناشی از نمک‌های محلول در آثار و بناهای تاریخی خواهد داشت.

 

واژه‌های کلیدی: بناهای تاریخی، شوره‌زنی، نهان شکفتگی، عارضه‌ی نمک، حفاظت و مرمت، آسیب‌شناسی.

دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر:

 

Analysis of Decay Caused by Soluble Salts in Historical Monuments

 

M. PIRAKa* , M. GORJIb, R. VAHIDZADEc, R. BAHADORId

Abstract

This paper is based on a research on the problems of salt attack and rising damp in heritage

masonry buildings. Amongst common building defects occurrences in heritage buildings, salt attack

and rising damp are considered as the most challenging, particularly in building conservation. Rising

damp and salt attack, a worldwide phenomenon, are major causes of decay to masonry materials.

Moisture and salts in masonry walls can result in damage. The presence of water-soluble salts in

porous building materials is one of the principal problems of conservation. Salt attack and rising

damp together pose a serious threat to buildings especially with regard to load-bearing walls

constructed of brick, stone and mortar. The problem of salt attack is closely associated with rising

damp. On its own, rising damp can make buildings unsightly and unpleasant to occupy. The

situation is made much worse if there are appreciable quantities of soluble salts present, because the

rising damp will carry salts up into the masonry to where the damp evaporates. Moisture from the

rising damp makes the salts existing in the building material soluble, or the ground water which

contains salts finds its ways through the building wall. Salt damp is caused when moisture from the

ground is carried up into the wall of a building. This process involves the movement of water from

a high concentration, being the ground, to a low concentration, being the porous wall, which is

called capillary action. Rising damp occurs as a result of capillary suction of moisture from the

ground into porous masonry building materials such as stone, brick, earth and mortar. They may

cause unsightly deterioration of building exteriors and interiors as well as possible building structure

failures if left untreated. Their crystallization is in fact the cause of those phenomena of deterioration

that so often appear on surfaces: lack of cohesion, scaling, flaking and bulging. When the water

transporting the salts through porous materials evaporates, due, for example, to changing climatic

conditions, the solution becomes more concentrated. As soon as it becomes supersaturated, the

salts crystallize giving rise to both efflorescences on the surface and/or sub-efflorescences below the

surface layer. The impact of salt damp is often worse on external wall surfaces, especially those

exposed to direct sunlight, where evaporation is higher. This moisture then evaporates on or just

below the wall surface leaving the salt residues behind. There the salts are left behind and can often

be seen as a white efflorescence on the wall surface. When these salts grow as crystals within the

pores of the masonry they can disrupt even the strongest material, leading to fretting and crumbling

of the surface. These formations gradually contribute to building dilapidation and reduce the

building aesthetic values. The telltale signs of salt attack in a wall are: fretting mortar or stone or

brick, bubbling paint, crumbling plaster, and the presence of moisture on the surface of the wall. It

is very important to know the salt content of deteriorated surfaces both to understand the causes

of decay and plan conservation strategies. The nature of the salt provides us with information

about its origin and therefore, indicates the possible conservation treatment to adopt. Sources of

salts can be the building materials themselves (sand, bricks, mortar), or external sources (soil,

materials used for conservation treatment, pollutants in the atmosphere, sea spray, de-icing salts

scattered on roads in winter, and products generated by the metabolism of micro- organisms). The

results of this research showed that almost all masonry contains soluble salts, principally sulphates,

nitrates, chlorides and carbonates of sodium, potassium, calcium, magnesium and ammonium and so, all

liquid water present in walls is more or less a diluted salt solution. Sources of these salts may be

natural or human induced. But, not all salts generate decay. This depends on their solubility,

hygroscopicity, mobility and the hydration level of their crystalline form.

 

Keywords: Building defects, Effloresce, Rising damp, Salt attack, Pathology, Conservation.


 

باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی

(اهداف و دورنما)

 

سید محمد امین امامی*

 

چکیده

   سرعت رو به پیشرفت علوم در شاخه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی در سالیان اخیر بسیار چشمگیر بوده است. در این بین، رشته‌ها و متدهای تلفیقی علوم نیز با یکدیگر در حال تعامل و تبادل‌نظر هستند. باستان‌شناسی نوین نیز از این قاعده مستثنا نیست و این علم از شاخه علوم انسانی، قریب به سی سال است که با تکیه بر روش‌ها و فن‌های علمی سعی در پاسخ‌گویی به سؤالات باستان‌شناسی و فناوری در دنیای قدیم دارد.

     استفاده از روش‌های علمی، دستگاهی و آماری جهت تحلیل روش­های رایج در برهه‌های زمانی متفاوتِ دنیای باستان را تحت عنوان باستان­سنجی (آرکئومتری) می‌نامند. باستان­سنجی در حقیقت مدیریت و برنامه‌ریزی انجام متدهای تحقیقاتی است که از تخصص‌های موجود در رشته‌های مختلف جهت تحلیل سؤالات باستان‌شناسی بهره می‌برد. استفاده از متدهای باستان­سنجی ایجاد یک زبان مشترک بین محققین علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی با محققین علوم انسانی و بالأخص باستان‌شناسی است.

کلمات کلیدی: باستان‌سنجی، باستان‌شناسی، علوم تلفیقی.

دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر:

 

Archaeometry, a Discipline for Linking Archaeology to Natural Science

 

 

S.M.A. EMAMI*

 

Abstract

In the last decade, increasing and develop of the scientific discipline such as science, engineering and

medicine was considerable. With respect to this point of view, nowadays, comparative and

interdisciplinary disciplines are also collaborated to each other. Archaeological investigations followed

by related scientific methods would try to get answer to the problems which were mentioned by

archaeologists due to the know-how in antiquity. Archaeometry means, the use of new instrumental,

statistical methods for interpreting the technology based on collected archaeological data. In another

word, archaeometry is a methodology for data management which has been collected via different

expertise of each scientific discipline. Archaeometrical studies focus mostly on generate and

development of common language for linking human science with another discipline such as science,

engineering and medicine.

Keywords: Archaeometry, Archaeology, Interdisciplinary methods.

 

دیدگاه خود را بنویسید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید