......... تازه ترین فوتوگراف ها
 
 

 

  ارد بزرگ:

     فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی، بی تردید یکی از بزرگترین اندیشمندان زمان حاضر جهان و تاریخ ایرانزمین است.سخنان او بر دو ستون «آزادی» و «انسانیت» استوار بوده و با وجود داشتن دشمنان بسیار، هیچگاه در مقام پاسخگویی به آنها بر نیامده است و تنها در کتاب سرخ جمله ایی کوتاه در این مورد دارد : پاکترین هم که باشی دشمنان بسیار خواهی داشت.

با سخنان این مرد ماندگار بیشتر آشنا شوید. ادامه مطلب